Daň z příjmu při prodeji nemovitosti IV.

Poslední díl série týkající se osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti a při převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

 

Třetí a poslední možností, jak využít zákonné osvobození od daně z příjmů, je případ, kdy vy jakožto prodávající příjem z prodeje nemovitosti nebo družstevního podílu v bytovém družstvu použijete na obstarání vlastní bytové potřeby. 

Jde o postup podle § 4 odst. 1 písm. b) a písm. v) zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

 

Příjem jste povinen podle § 4b, odst. 2) a 3) finančnímu úřadu ohlásit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém jste příjem získal.

V ohlášení uvedete, že příjem použijete pro obstarání bytové potřeby a to jste také povinen finančnímu úřadu následně doložit. Příjem může být použit ve zdaňovacím období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve které jste příjem získal, nebo bezprostředně následující zdaňovacímu období, ve které jste příjem získal. 

 

A co vše lze zahrnout pod pojem "obstarání bytové potřeby"?

Od 1.1.2021 to definuje § 4b  zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů:

Bytová potřeba
(1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí

 1. a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,
 2. b) úplatné nabytí pozemku
 3. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo
 4. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
 5. c) úplatné nabytí
 6. bytového domu,
 7. rodinného domu,
 8. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
 9. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
 10. d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
 11. e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
 12. f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,
 13. g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
 14. h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

(2) Osvobození příjmu, které je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, se použije, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

(3) Učiní-li poplatník správci daně oznámení podle odstavce 2, je podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob

 1. a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo
 2. b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

(4) Nedojde-li ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.

(5) Nedojde-li v případě bytové potřeby uvedené v odstavci 1 písm. b) bodu 1 k zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém marně uplynula lhůta pro zahájení výstavby; pozbyde-li poplatník pozemek před uplynutím lhůty pro zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník tento pozemek pozbyl.“.

 

Shrňme ještě všechny možnosti osvobození od daně z příjmů, které jsme si vysvětlili v minulých článcích.

Osvobození je možné, pokud:

1) mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta 5 let (nabytí do 31.12.2020) nebo 10 let (nabytí od 1.1.2021) -  platí pro nemovitosti a družstevní podíl

2) prodávající měl v nemovitosti bezprostředně před prodejem bydliště 2 roky - platí pouze pro nemovitosti 

3) prostředky budou po prodeji použity na obstarání bytové potřeby - platí pro nemovitosti a družstevní podíl