Daň z příjmu při prodeji nemovitosti II.

Téma další části série týkající se zdanění příjmu z prodeje nemovitostí je osvobození od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem lhůtu 5 let (v případě nabytí nemovitosti do 31.12.2020) nebo 10 let (v případě nabytí nemovitosti od 1.1.2021).

(Vy jakožto prodávající jste v tomto případě od daně osvobozen podle § 4, bod 1, písm. b) zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů a přechodného ustanovení zákona č. 386/2020 Sb., kterým byl zákon o daních z příjmů novelizován.)

 

Příjem je osvobozen i v případě, že máte nemovitost ve vlastnictví kratší dobu a nabyl ji dědictvím v řadě přímé, tzn. od prarodičů, rodičů, dětí, vnuků a také od manžela či manželky a součet doby, po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel a prodávající splňuje lhůtu 5 / 10 let.

Osvobození od daně je možné pouze v případě, že nemovitost nebyla ve lhůtě 5/10 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku!

Rovněž nelze lhůtu obejít uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvu uzavřít až po uplynutí lhůty 5 /10 let. Příjem plynoucí z budoucího prodeje podléhá dani z příjmu!

 

Přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem lhůtu 5/10 let, je osvobozen i příjem za převod členského podílu v bytovém družstvu (§ 4, bod 1, písm. s) zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Prodávající by neměl zapomenout, že  je podle § 38v zákona o daních z příjmů povinnen oznámit správci daně příjem nad 5.000.000 Kč i v případě, že tento příjem je osvobozený od daně z příjmu (zde se to netýká příjmu z prodeje nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, ale pouze převodu členského podílu v BD).